อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

 

ดร.ธีรพงษ์     วิริยานนท์

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 


ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.ด. (บริหารเทคนิคศึกษา)

ติดต่อได้ที่  3208 , 2377

 

รศ.ดร.กฤษมันต์     วัฒนาณรงค์    


น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา-เศรษฐศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)                
Ph.D. (Vocational/Technical Education-Instructional System Technology) 

ผลงาน  www.krismant.com

ติดต่อได้ที่ 3208 

 

 

    ผศ.ดร.พัลลภ     พิริยะสุรวงศ์   

      
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยม
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)    
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

 

 

 

รศ.ดร.ปรัชญนันท์    นิลสุข

ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 

ผศ.ดร.ปณิตา     วรรณพิรุณ               

กศ.บ.
  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

Nate1

ดร.สวนันท์     แดงประเสริฐ             

บธ.บ.
 (ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ปร.ด.   (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

 
                                                  
     
     

  

บริการนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร/คำร้อง
คู่มือการจัดทำเล่มวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
การส่ง CD
ขั้นตอนการทำวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
วารสาร/บทความวิชาการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม
24298
วันนี้วันนี้3
เมื่อวานเมื่อวาน3
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2
เดือนนี้เดือนนี้84
รวมทุกวันรวมทุกวัน24298
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Designed by olwebdesign.com