อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

 

ดร.ธีรพงษ์     วิริยานนท์

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 


ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.ด. (บริหารเทคนิคศึกษา)

ติดต่อได้ที่  3208 , 2377

 

 

รศ.ดร.กฤษมันต์     วัฒนาณรงค์    


น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา-เศรษฐศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)                
Ph.D. (Vocational/Technical Education-Instructional System Technology) 

ผลงาน  www.krismant.com

ติดต่อได้ที่ 3208

 

 

        

รศ.ดร.กานดา     พูนลาภทวี   

กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
คม.
 (การวัดและประเมินผลการศึกษา)   
M.A., Ph.D. (Quantitative Research, Evaluation, and Measurement in Education)

ติดต่อได้ที่  3208

 

 

 

ผศ.ดร.ณมน    จีรังสุวรรณ        

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
M.S.  (Educational Media) 
Ph.D. (Instructional Design and Development)

ติดต่อได้ที่

 

 

 

    ผศ.ดร.พัลลภ     พิริยะสุรวงศ์   

      
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยม
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)    
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

 

 

 

รศ.ดร.ปรัชญนันท์    นิลสุข

ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 

ผศ.ดร.ปณิตา     วรรณพิรุณ               

กศ.บ.
  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)


nat

ดร.สวนันท์     แดงประเสริฐ             

บธ.บ.
 (ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ปร.ด.   (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

                                                  
     
     

  

บริการนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร/คำร้อง
คู่มือการจัดทำเล่มวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
การส่ง CD
ขั้นตอนการทำวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
วารสาร/บทความวิชาการ

จำนวนผู้เยี่ยมชม
22086
วันนี้วันนี้5
เมื่อวานเมื่อวาน5
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้34
เดือนนี้เดือนนี้78
รวมทุกวันรวมทุกวัน22086
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Designed by olwebdesign.com